Skip to content

AKTYWNA MŁODZIEŻ W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 


Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:

podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad i sejmików celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych, podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji),
podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji opiekunów młodzieżowych rad,
współpracy kilku młodzieżowych rad i sejmików celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
organizowaniu i angażowanie się w akcje charytatywne,
promowaniu idei wolontariatu,
flashmobach,
konkursach dla młodzieży,
organizacji zawodów sportowych,
organizacji wydarzeń kulturalnych,
organizacji plebiscytów,
współpraca z samorządami uczniowskimi,
organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży,
promocja rad i sejmików w mediach społecznościowych,
współpraca międzynarodowa z młodzieżowymi organami lokalnymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń

URUCHOMIENIE RZĄDOWEGO
PROGRAMU FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY
NA LATA 2022-2033

Fundusz Młodzieżowy to rządowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjęty przez Radę
Ministrów w lipcu 2022 roku z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka.
W ramach pierwszej edycji operator zarządzający konkursem – Narodowy Instytut Wolności – udzielił łącznie 128 dotacji dla organizacji młodzieżowych.
Wyłoniono także 12 regranterów, którzy będą udzielać mikrograntów oddolnym
podmiotom młodzieżowym. Program stanowi odpowiedź na liczne postulaty młodzieży zgłaszane w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego
Pokolenia, w których wzięło udział ponad 30 tys. młodych Polaków.

O KONKURSIE
Głównym celem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne. Fundusz stanowi narzędzie finansowego wsparcia dla środowisk młodzieżowych chcących realizować własne projekty i inicjatywy.
Pierwsza edycja konkursu składa się z dwóch etapów. W pierwszym, rozstrzygniętym jesienią 2022 roku, przyznano 140 dotacji, z których 128 udzielono  NGO-som na realizację projektów, które mają przyczyniać się do zwiększania obecności tych organizacji w życiu publicznym poprzez realizację
oddolnych projektów (Priorytet 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym”), oraz na wsparcie działań, które będą przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz tworzenia i rozwijania strategii
działania organizacji (Priorytet 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych”). Oprócz tego w pierwszym etapie dwunastu organizacjom
pozarządowym – tzw. operatorom regionalnym lub regranterom – przyznano dotacje na regranting, czyli dalszerozdysponowanie przyznanych środków w ramach mikro-grantów (Priorytet 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach”).

Zaplanowany na 2023 rok proces regrantingu stanowić będzie drugi etap konkursu organizowanego w ramach Funduszu Młodzieżowego. Dokładne terminy i zasady naborów mogą różnić się w zależności od regrantera regionalnego.

REGRANTING
W ramach przewidzianego w Priorytecie 1. mechanizmu regrantingu wsparcie będą mogły uzyskać:
• młodzieżowe rady przy JST
• samorządy uczniowskie i studenckie,
• samorządy doktorantów
• uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie.
W ramach konkursu Fundusz Młodzieżowy w Priorytecie 1.
wydzielone zostały dwie ścieżki:
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych.
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich
i studenckich.

Jakiego typu aktywności rad i samorządów mogą uzyskać wsparcie?

Finansowaniu mogą podlegać takie działania jak podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad/samorządów, organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne, wolontariat, flashmoby, konkursy, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, plebiscyty, współpraca samorządów/młodzieżowych rad, informowanie o działaniach samorządów/młodzieżowych rad w social media i mediach tradycyjnych.

Mechanizm regrantingu pozwala na skuteczne dotarcie do podmiotów lokalnych i wspieranie ich przedsięwzięć. Wybrani zostali operatorzy Programu obejmujący zasięgiem swojego oddziaływania jedno lub dwa województwa. W celu skorzystania z funduszy regrantingowych zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z właściwą terytorialnie organizacją pełniącą funkcję regionalnego operatora. Kontakty do operatorów dostępne są na następnych stronach.

Region: dolnośląskie, opolskie
Operator: Fundacja Inicjatyw Społecznych
„Sapere Aude”
784 983 973
rzadzimysiesami@sapere-aude.org.pl

Region: kujawsko-pomorskie
Operator: Stowarzyszenie Młodych
Gminy Płużnica
794 514 211
biuro@smgp.org.pl

Region: lubelskie
Operator: Fundacja Sileas
730 337 332
fundacjasileas@gmail.com

Region: lubuskie, zachodniopomorskie
Operator: Matecznik Pomocniczości i Dobroci
606 435 278
beatazaliwska@wp.pl

Region: mazowieckie, łódzkie
Operator: Fundacja Our Future Foundation
510 023 169
granty@off.org.pl

Region: podkarpackie
Operator: Fundacja Misji Obywatelskiej
694 919 498
kontakt@fmo.com.pl

Region: podlaskie
Operator: Instytut Suwerennej
501 488 781
mlodziezowe@podlaskielokalnie.pl

Region: pomorskie
Operator: Pomorska Sieć Centrów
Organizacji Pozarządowych
784 236 410
biuro@pscop.pl

Region: śląskie, małopolskie
Operator: New Europe Foundation
602 223 540
kontakt@mlodziaktywni.com

Region: świętokrzyskie
Operator: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, Fundacja Instytut Świętokrzyski
731 900 331, (41) 230 23 10
biuro@fundacja-cel.pl

Region: warmińsko-mazurskie
Operator: Dumni z Elbląga
513 445 062
fundacja@dumnizelblaga.org

Region: wielkopolskie
Operator: Stowarzyszenie Projekt Poznań
603 052 976
info@postawmynamlodziez.pl

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować przez poniższy formularz.

    Skr. poczt. nr 33, 82-300 UP Elbląg 1

    EnglishGermanPolishUkrainian