Skip to content

Statut

Statut Fundacji
Dumni z Elbląga

nadany w dniu 20 stycznia 2022 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja Dumni z Elbląga, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 18 października 2021 r., Repertorium A nr 2545/2021,
sporządzonym przed Wiktorem Karpowiczem notariuszem w Warszawie, działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
i postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja jest ekspercką, niezależną, pozarządową jednostką podejmującą działania
skierowane do osób fizycznych i prawnych oraz do organów administracji i
podmiotów publicznych, prowadzącą działalność edukacyjną, doradczą, ekspercką
i popularyzatorską oraz realizującą projekty społecznie użyteczne.

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działania poza granicami Polski.
2. Siedzibą Fundacji jest Elbląg.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub
czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                                  § 3.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Dumni z Elbląga”.
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

 

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego.

II. Cele i formy działania Fundacji.

§ 6.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój
ziemi elbląskiej oraz jej okolic, w szczególności poprzez:
a) zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat historii, zwłaszcza historii
lokalnej;
b) promowanie wizerunku regionu poza jego granicami;
c) promowanie wizerunku regionu jako miejsca odpowiedniego dla
inwestycji;
d) prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej wśród
mieszkańców Elbląga oraz całego regionu;
e) promowanie postaw patriotycznych, w szczególności patriotyzmu
lokalnego;
f) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia ogólnego
poziomu wykształcenia mieszkańców regionu;
g) wspieranie i promowanie kreatywnej przedsiębiorczości;
h) wspieranie i promowanie nowych technologii;
i) wspieranie rozwoju życia sportowego, kulturalnego i artystycznego
regionu;
j) wspieranie i promowanie lokalnej działalności charytatywnej;
k) wspieranie i promowanie lokalnych przedsiębiorców;
l) wspieranie i promowanie efektywnych rozwiązań w zakresie
administrowania i zarządzania sprawami publicznymi;
m) wspieranie i promowanie praktyk z zakresu dobrej administracji;
n) działania na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej, w tym infrastruktury
turystycznej i komunikacyjnej;
o) działania edukacyjne w obszarach działalności Fundacji;
p) działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego i
nauki;
q) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich;


r) aktywizację społeczności lokalnej;
s) wspieranie i promowanie innowacyjności we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania lokalnej społeczności.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami,
w szczególności poprzez:
a) organizowanie konferencji i szkoleń skierowanych do pracowników
administracji publicznej;
b) prowadzenie projektów społecznych;
c) tworzenie opracowań i fachowe opiniowanie lokalnych inwestycji,
projektów samorządowych, strategii rozwoju miasta i regionu itp.;
d) działalność doradczą dla organów administracji państwowej i
samorządowej oraz sektora gospodarczego;
e) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w
zakresie objętym celami fundacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i
poza jej granicami;
f) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
g) działalność doradczą (konsultingową);
h) działalność wydawniczą;
i) prowadzenie serwisów internetowych;
j) organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów i
konkursów;
k) prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów skierowanych
do mieszkańców;
l) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z funduszy,
programów
i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej;
m) organizowanie i wspieranie wszelkich innych form propagujących
działalność Fundacji;
n) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
2. Fundacja może współpracować z osobami i organizacjami zarówno rządowymi jak
i pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny
jest z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi:

a) fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych);
b) dochody uzyskane przez Fundację;
c) prawa nabyte przez Fundację.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.

§ 10.

1. Środki na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności
pochodzą z:
a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych
przez Fundatora oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne;
b) grantów naukowych i innych podobnych funduszy;
c) funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich
oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
d) spadków, zapisów, darowizn;
e) dotacji i subwencji osób prawnych;
f) dywidend i zysków z akcji, udziałów i papierów wartościowych;
g) dochodów od kwot zdeponowanych w bankach;
h) dochodów ze zbiórek publicznych;
i) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na
realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

IV. Organy Fundacji

 

§ 11.

Organami Fundacji są:
a) Fundator;
b) Zarząd Fundacji.

Fundator

§ 12.

1. Fundator pełni swoją funkcję do momentu śmierci lub do momentu złożenia
pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Członków Zarządu.
2. W rezygnacji z funkcji Fundator wskazuje imię i nazwisko swojego następcy,
dowolnie wybranego, załączając pisemną zgodę tej osoby. Następca musi
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Fundator może wyznaczyć swojego następcę na wypadek śmierci.
Wyznaczenie następcy następuje w formie pisemnej z załączoną zgodą
wyznaczonej osoby. Następca musi posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia Fundatora otrzymuje osoba
uprzednio wyznaczona. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby, wybór
nowego Fundatora następuje uchwałą Zarządu.

§ 13.

1. Fundator jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Do uprawnień Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
b) wskazywanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
c) nadanie oraz zmiana statutu;
d) reprezentowanie Fundacji w czynnościach z Członkami Zarządu;
e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu;
f) wyznaczenie nowego Fundatora na wypadek swojej śmierci lub
rezygnacji;
g) wyrażanie zgody w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania
nieruchomości Fundacji;

 

h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i wyznaczanie likwidatora.

Zarząd Fundacji

§ 14.

1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób i jest powoływany
i odwoływany przez Fundatora.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź
odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego
z jego członków w każdym czasie.
4. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i, jeżeli Zarząd składa się z co najmniej
dwóch osób, Wiceprezesa Zarządu.
5. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
e) powoływanie placówek terenowych i przedstawicielstw Fundacji;
f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji;
g) realizowanie dyspozycji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami
Fundacji bądź postanowieniami Statutu;
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych;
i) powoływanie innych niż przewidzianych w Statucie komórek wewnętrznych
do realizacji swych celów statutowych;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności
statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków

 

majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku
Fundacji.

§ 16.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a) W przypadku Zarządu jedno osobowego: jednoosobowo Prezes Zarządu;
b) W przypadku Zarządu dwuosobowego: każdy z członków Zarządu samodzielnie
c) W przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających
łącznie w tym Prezes
2. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego
członka Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania
nieruchomości Fundacji konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała wszystkich
członków Zarządu oraz pisemna zgoda Fundatora.

§ 17.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest
podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostaną
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 18.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. W czynnościach prawnych i sporach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu,
Fundację reprezentuje Fundator lub pisemnie umocowany przez niego
pełnomocnik.

§ 19.

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie
albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego
członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie
Zarządu zostali wyraźnie zawiadomieni o zastosowaniu tego trybu, otrzymali
program lub link umożliwiający połączenie, a zastosowana metoda komunikacji
umożliwia transmisję dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

V. Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 20.

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne –
placówki terenowe.
2. Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo,
realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu.
3. Placówki terenowe działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd.
Statuty powinny określać zakres niezbędnej samodzielności Kierowników placówek
oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody Zarządu Fundacji.
4. Kierowników placówek powołuje i odwołuje Zarząd.
5. Podstawą działalności finansowej placówek są roczne plany finansowe Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21.

Zmiana Statutu może nastąpić poprzez nadanie nowego statutu przez Fundatora. W
momencie nadania nowego statutu traci moc statut poprzednio obowiązujący.

§ 22.

Fundacja nie może połączyć się z inną fundacją lub inną osobą prawną.

 

§ 23.

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatora, któremu
w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia
likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w
ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia
zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie
majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych
po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli;
g) zgłoszenia ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
5. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe
Fundacji.

Fundator:

…………………………………
Andrzej Brzozowski-Oleksiak

Statut Fundacji
Dumni z Elbląga

nadany w dniu 20 stycznia 2022 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja Dumni z Elbląga, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 18 października 2021 r., Repertorium A nr 2545/2021,
sporządzonym przed Wiktorem Karpowiczem notariuszem w Warszawie, działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
i postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja jest ekspercką, niezależną, pozarządową jednostką podejmującą działania
skierowane do osób fizycznych i prawnych oraz do organów administracji i
podmiotów publicznych, prowadzącą działalność edukacyjną, doradczą, ekspercką
i popularyzatorską oraz realizującą projekty społecznie użyteczne.

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działania poza granicami Polski.
2. Siedzibą Fundacji jest Elbląg.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub
czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Dumni z Elbląga”.
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

2
§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego.

II. Cele i formy działania Fundacji.

§ 6.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój
ziemi elbląskiej oraz jej okolic, w szczególności poprzez:
a) zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat historii, zwłaszcza historii
lokalnej;
b) promowanie wizerunku regionu poza jego granicami;
c) promowanie wizerunku regionu jako miejsca odpowiedniego dla
inwestycji;
d) prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej wśród
mieszkańców Elbląga oraz całego regionu;
e) promowanie postaw patriotycznych, w szczególności patriotyzmu
lokalnego;
f) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia ogólnego
poziomu wykształcenia mieszkańców regionu;
g) wspieranie i promowanie kreatywnej przedsiębiorczości;
h) wspieranie i promowanie nowych technologii;
i) wspieranie rozwoju życia sportowego, kulturalnego i artystycznego
regionu;
j) wspieranie i promowanie lokalnej działalności charytatywnej;
k) wspieranie i promowanie lokalnych przedsiębiorców;
l) wspieranie i promowanie efektywnych rozwiązań w zakresie
administrowania i zarządzania sprawami publicznymi;
m) wspieranie i promowanie praktyk z zakresu dobrej administracji;
n) działania na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej, w tym infrastruktury
turystycznej i komunikacyjnej;
o) działania edukacyjne w obszarach działalności Fundacji;
p) działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego i
nauki;
q) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich;

3
r) aktywizację społeczności lokalnej;
s) wspieranie i promowanie innowacyjności we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania lokalnej społeczności.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami,
w szczególności poprzez:
a) organizowanie konferencji i szkoleń skierowanych do pracowników
administracji publicznej;
b) prowadzenie projektów społecznych;
c) tworzenie opracowań i fachowe opiniowanie lokalnych inwestycji,
projektów samorządowych, strategii rozwoju miasta i regionu itp.;
d) działalność doradczą dla organów administracji państwowej i
samorządowej oraz sektora gospodarczego;
e) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w
zakresie objętym celami fundacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i
poza jej granicami;
f) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
g) działalność doradczą (konsultingową);
h) działalność wydawniczą;
i) prowadzenie serwisów internetowych;
j) organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów i
konkursów;
k) prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów skierowanych
do mieszkańców;
l) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z funduszy,
programów
i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej;
m) organizowanie i wspieranie wszelkich innych form propagujących
działalność Fundacji;
n) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
2. Fundacja może współpracować z osobami i organizacjami zarówno rządowymi jak

4

i pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny
jest z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi:

a) fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych);
b) dochody uzyskane przez Fundację;
c) prawa nabyte przez Fundację.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.

§ 10.

1. Środki na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności
pochodzą z:
a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych
przez Fundatora oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne;
b) grantów naukowych i innych podobnych funduszy;
c) funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich
oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
d) spadków, zapisów, darowizn;
e) dotacji i subwencji osób prawnych;
f) dywidend i zysków z akcji, udziałów i papierów wartościowych;
g) dochodów od kwot zdeponowanych w bankach;
h) dochodów ze zbiórek publicznych;
i) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na
realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

IV. Organy Fundacji

5
§ 11.

Organami Fundacji są:
a) Fundator;
b) Zarząd Fundacji.

Fundator
§ 12.

1. Fundator pełni swoją funkcję do momentu śmierci lub do momentu złożenia
pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Członków Zarządu.
2. W rezygnacji z funkcji Fundator wskazuje imię i nazwisko swojego następcy,
dowolnie wybranego, załączając pisemną zgodę tej osoby. Następca musi
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Fundator może wyznaczyć swojego następcę na wypadek śmierci.
Wyznaczenie następcy następuje w formie pisemnej z załączoną zgodą
wyznaczonej osoby. Następca musi posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. W przypadku śmierci Fundatora uprawnieninia Fundatora otrzymuje osoba
uprzednio wyznaczona. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby, wybór
nowego Fundatora następuje uchwałą Zarządu.

§ 13.

1. Fundator jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Do uprawnień Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
b) wskazywanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
c) nadanie oraz zmiana statutu;
d) reprezentowanie Fundacji w czynnościach z Członkami Zarządu;
e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu;
f) wyznaczenie nowego Fundatora na wypadek swojej śmierci lub
rezygnacji;
g) wyrażanie zgody w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania
nieruchomości Fundacji;

6

h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i wyznaczanie likwidatora.

Zarząd Fundacji
§ 14.

1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób i jest powoływany
i odwoływany przez Fundatora.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź
odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego
z jego członków w każdym czasie.
4. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i, jeżeli Zarząd składa się z co najmniej
dwóch osób, Wiceprezesa Zarządu.
5. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
e) powoływanie placówek terenowych i przedstawicielstw Fundacji;
f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji;
g) realizowanie dyspozycji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami
Fundacji bądź postanowieniami Statutu;
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych;
i) powoływanie innych niż przewidzianych w Statucie komórek wewnętrznych
do realizacji swych celów statutowych;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności
statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków

7

majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku
Fundacji.

§ 16.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a) W przypadku Zarządu jedno osobowego: jednoosobowo Prezes Zarządu;
b) W przypadku Zarządu dwuosobowego: każdy z członków Zarządu samodzielnie
c) W przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających
łącznie w tym Prezes
2. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego
członka Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania
nieruchomości Fundacji konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała wszystkich
członków Zarządu oraz pisemna zgoda Fundatora.

§ 17.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest
podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostaną
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 18.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. W czynnościach prawnych i sporach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu,
Fundację reprezentuje Fundator lub pisemnie umocowany przez niego
pełnomocnik.

§ 19.

8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie
albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego
członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie
Zarządu zostali wyraźnie zawiadomieni o zastosowaniu tego trybu, otrzymali
program lub link umożliwiający połączenie, a zastosowana metoda komunikacji
umożliwia transmisję dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

V. Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 20.

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne –
placówki terenowe.
2. Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo,
realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu.
3. Placówki terenowe działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd.
Statuty powinny określać zakres niezbędnej samodzielności Kierowników placówek
oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody Zarządu Fundacji.
4. Kierowników placówek powołuje i odwołuje Zarząd.
5. Podstawą działalności finansowej placówek są roczne plany finansowe Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21.

Zmiana Statutu może nastąpić poprzez nadanie nowego statutu przez Fundatora. W
momencie nadania nowego statutu traci moc statut poprzednio obowiązujący.

§ 22.

Fundacja nie może połączyć się z inną fundacją lub inną osobą prawną.

9
§ 23.

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatora, któremu
w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia
likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w
ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia
zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie
majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych
po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli;
g) zgłoszenia ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
5. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe
Fundacji.

EnglishGermanPolishUkrainian