Skip to content

AKTYWNA MŁODZIEŻ W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Niniejszym informujemy o zamknięciu z dniem 10. 12. b.r.  naboru wniosków w ścieżce 1. 2. w projekcie re-grantingowym pn. „Aktywna młodzież w województwie warmińsko – mazurskim.” Finansowanym ze środków Funduszu Młodzieżowego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności.

Wszystkim wnioskodawcom i beneficjentom mikro-grantów dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie przypominamy o konieczności składania sprawozdań przy wykorzystaniu wzorów formularzy, które są udostępnione na witrynie fundacji Dumni z Elbląga.

Zespół realizacyjny projektu

___________________________________________________

Serdecznie zapraszamy młodzieżowe rady i sejmiki przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządy uczniowskie/studenckie/doktoranckie do udziału w konkursie mini grantowym! Konkurs jest finansowany ze środków Rządowego Programu Funduszy Młodzieżowych na lata 2022-2033, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:

podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad i sejmików celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych, podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji),
podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji opiekunów młodzieżowych rad,
współpracy kilku młodzieżowych rad i sejmików celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
organizowaniu i angażowanie się w akcje charytatywne,
promowaniu idei wolontariatu,
flashmobach,
konkursach dla młodzieży,
organizacji zawodów sportowych,
organizacji wydarzeń kulturalnych,
organizacji plebiscytów,
współpraca z samorządami uczniowskimi,
organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży,
promocja rad i sejmików w mediach społecznościowych,
współpraca międzynarodowa z młodzieżowymi organami lokalnymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń

URUCHOMIENIE RZĄDOWEGO
PROGRAMU FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY
NA LATA 2022-2033

Fundusz Młodzieżowy to rządowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjęty przez Radę
Ministrów w lipcu 2022 roku z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka.
W ramach pierwszej edycji operator zarządzający konkursem – Narodowy Instytut Wolności – udzielił łącznie 128 dotacji dla organizacji młodzieżowych.
Wyłoniono także 12 regranterów, którzy będą udzielać mikrograntów oddolnym
podmiotom młodzieżowym. Program stanowi odpowiedź na liczne postulaty młodzieży zgłaszane w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego
Pokolenia, w których wzięło udział ponad 30 tys. młodych Polaków.

O KONKURSIE
Głównym celem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne. Fundusz stanowi narzędzie finansowego wsparcia dla środowisk młodzieżowych chcących realizować własne projekty i inicjatywy.
Pierwsza edycja konkursu składa się z dwóch etapów. W pierwszym, rozstrzygniętym jesienią 2022 roku, przyznano 140 dotacji, z których 128 udzielono  NGO-som na realizację projektów, które mają przyczyniać się do zwiększania obecności tych organizacji w życiu publicznym poprzez realizację
oddolnych projektów (Priorytet 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym”), oraz na wsparcie działań, które będą przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz tworzenia i rozwijania strategii
działania organizacji (Priorytet 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych”). Oprócz tego w pierwszym etapie dwunastu organizacjom
pozarządowym – tzw. operatorom regionalnym lub regranterom – przyznano dotacje na regranting, czyli dalsze rozdysponowanie przyznanych środków w ramach mikro-grantów (Priorytet 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach”).

Zaplanowany na 2023 rok proces regrantingu stanowić będzie drugi etap konkursu organizowanego w ramach Funduszu Młodzieżowego. Dokładne terminy i zasady naborów mogą różnić się w zależności od regrantera regionalnego.

REGRANTING
W ramach przewidzianego w Priorytecie 1. mechanizmu regrantingu wsparcie będą mogły uzyskać:
• młodzieżowe rady przy JST
• samorządy uczniowskie i studenckie,
• samorządy doktorantów
• uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie.
W ramach konkursu Fundusz Młodzieżowy w Priorytecie 1.
wydzielone zostały dwie ścieżki:
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych.
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich
i studenckich.

Jakiego typu aktywności rad i samorządów mogą uzyskać wsparcie?

Finansowaniu mogą podlegać takie działania jak podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad/samorządów, organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne, wolontariat, flashmoby, konkursy, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, plebiscyty, współpraca samorządów/młodzieżowych rad, informowanie o działaniach samorządów/młodzieżowych rad w social media i mediach tradycyjnych.

Zachęcamy do ubiegania się o mikro-granty w wysokości 5.000,00 zł, które mogą być przeznaczone na projekty związane z podnoszeniem umiejętności członków młodzieżowych rad i sejmików. Projekty mogą obejmować szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe czy warsztaty.

Nabór posiada dwie ścieżki (S1 i S2) kierowane do różnych podmiotów, S1 dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz S2 dla samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich.
Wnioski można pobrać również w wersji edytowalnej (plik w formacie .docx). 

Nabór wniosków S1 odbywa się w dwóch turach: I tura – w okresie od 25 kwietnia do 31 maja 2023 r. – przyjmowane będą wnioski na projekty, których realizacja przypada na okres od 15 czerwca do 31 sierpnia 2023 II tura – od 1 czerwca do wyczerpania środków – przyjmowane będą wnioski na projekty, których realizacja przypada na okres od 1 września do 10 grudnia 2023.
Nabór wniosków S2 rozpocznie się od 26 kwietnia 2023 roku i będzie trwać do wyczerpania środków (po ich wyczerpaniu pojawi się stosowny komunikat).

Nie przegap tej wspaniałej okazji, aby zdobyć doświadczenie, wiedzę i środki finansowe niezbędne do realizacji pomysłów na rzecz waszej społeczności.
Aplikujcie już dziś i rozwijajcie swoje umiejętności!

 

W razie pytań prosimy dzwonić na numer 513 445 062 lub pisać na e-mail mikrogranty@dumnizelblaga.org

Wnioski należy wysyłać w formacie pdf na e-mail wnioski@dumnizelblaga.org lub formie przesyłki pocztowej do skr. poczt. nr 33, 82-300 UP Elbląg 1

 

Pierwsze wyniki oceny merytorycznej:

S1:

 1. Wniosek nr. S1-005-3105 średnia ocena punktowa: 14,625 – Wnioskodawca: Młodzieżowa Rada Miasta Iława
 2. Wniosek nr. S1-003-3105 średnia ocena punktowa: 13,375 – Grupa nieformalna Be Active, Be Cool z Iławy
 3. Wniosek nr. S1-013-1910 – Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Miasta Lubawskiego
 4. Wniosek nr. S1-022-2311 – Fundacja Ciało Umysł Emocje
 5. Wniosek nr. S1-033-0512 – Nieformalna grupa młodzieży z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym
 6. Wniosek nr. S1-041-0112 – Wolontariusze – grupa nieformalna – NIECH ZABRZMI
 7. Wniosek nr. S1-042-0112 – Wolontariusze – grupa nieformalna – Żyć Zdrowo, młodzież świetlicy środowiskowej – grupa inicjatywna samorządu młodzieży w mieście Elbląg 

S2:

 1. Wniosek nr. S2-004-3105 średnia ocena punktowa: 12,875 – Wnioskodawca: Samorząd Bursy Szkolnej w Ełku
 2. Wniosek nr. S2-002-3005 średnia ocena punktowa: 11,375 – Wnioskodawca: Samorząd uczniowski w ZSP w Pieniężnie
 3. Wniosek nr. S2-001-2905 średnia ocena punktowa: 10,75 – Wnioskodawca: Samorząd uczniowski w SP w Runowie
 4. Wniosek nr. S2-007-3107 – Samorząd uczniowski w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu
 5. Wniosek nr. S2-009-1710 – Fundacja Qźnia na rzecz Samorządu w SP im. Michała Lengowskiego w Jezioranach
 6. Wniosek nr. S2-011-1810 – Fundacja Qźnia na rzecz Samorządu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Jezioranach
 7. Wniosek nr. S2-012-1810 – Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im.Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
 8. Wniosek nr. S2-015-0211 – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET z siedzibą w Ornecie
 9. Wniosek nr. S2-016-2510 – Duszpaszterstwo elbląskie na rzecz studentów działających przy “Czerwonym domu”
 10. Wniosek nr. S2-017-0211 – Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im.Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
 11. Wniosek nr. S2-018-0211 – Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
 12. Wniosek nr. S2-019-3010 – Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im.Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
 13. Wniosek nr. S2-020-2011 – Samorząd Uczniowski klas 4-8 w ZSP im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
 14. Wniosek nr. S2-021-1211 – Stowarzyszenie Inspiratornia na rzecz samorządu uczniowskiego w SP nr 21 w Elblągu
 15. Wniosek nr. S2-024-2911 – Samorząd Uczniowski klas 4-8 w ZSP im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
 16. Wniosek nr. S2-025-3012 – Wolontariusze – grupa nieformalna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie
 17. Wniosek nr. S2-026-3011 – Grupa nieformalna przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku
 18. Wniosek nr. S2-027-3011 – Nieformalna grupa wolontariuszy działająca przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie
 19. Wniosek nr. S2-028-3011 – Grupa nieformalna uczniów przy Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu uczniowie klasy 6
 20. Wniosek nr. S2-029-0312 – Stowarzyszenie TalentArt na rzecz uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
 21. Wniosek nr. S2-030-0412 – Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg
 22. Wniosek nr. S2-031-0412 – Samorząd Uczniowski w Liceum Ogólnokształcącym Wesoła Góra 
 23. Wniosek nr. S2-032-0512 – Nieformalna grupa młodzieży w Szkole Żak w Elblągu
 24. Wniosek nr. S2-035-0612 – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława
 25. Wniosek nr. S2-039-0712 – Stowarzyszenie Instytut Potencjału
 26. Wniosek nr. S2-040-0712 – Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie

Informuje się jednocześnie, że wymienieni wnioskodawcy otrzymują wsparcie w wysokości 100% wnioskowanej kwoty.

Regulamin dla S1

Regulamin dla S2

Wzór wniosku dla S1

Przykład jak prawidłowo wypełnić wniosek


Wzór wniosku dla S2

Umowa o sfinansowanie projektu z mikro-grantu

Wzór sprawozdania merytorycznego

Pliki do pobrania:

Zestawienie znaków, loga


Formularz rozliczeniowy

Wypełnianie według następujących kroków:
(aktualnie wprowadzone dane liczbowe są przykładowe)

Krok 1. Przenosimy dane z preliminarza wniosku do zakładki drugiej. Wypełnia się tylko pola białe. W przypadku jednej kwoty wpisuje się w liczbie jednostek 1 i kwotę planowanego wydatku.

Krok 2. Wypełnia się zestawienie wydatków wg dokumentów księgowych w zakładce 3. W przypadku braku wierszy dopisuje się wg potrzeb.

Krok 3. Na podstawie danych z zakładki 3. wypełnia się pole łososiowe w  zakładce 1. Formuły same przeliczają stopień wykorzystania funduszy i podają kwotę VAT w przypadku płatnika do pomniejszenia zwrotu jeśli ma miejsce. Podmioty nie będące płatnikiem VAT rozliczają się wg kwot brutto. W żółtej komórce pojawia się kwota grantu do ew. zwrotu. (wartość ujemna)

Opinia KPRM

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować przez poniższy formularz.

  Skr. poczt. nr 33, 82-300 UP Elbląg 1

  EnglishGermanPolishUkrainian